برچسب: مقدمه مدل V

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

مدل وی (V Model)

مدل V نیز به عنوان مدل تأیید و اعتبار سنجی (V&V) شناخته می شود. در این مرحله ، هر مرحله از SDLC باید قبل از شروع مرحله بعدی تکمیل شود. این روند، طراحی متوالی همانند مدل آبشار را دنبال می کند.