برچسب: تست کامل

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

۸ دلیل اصلی عدم موفقیت برنامه ها

میلیونها برنامه هر سال توسعه پیدا میکنند و تولید میشوند اما کمتر از ۱ درصد از این برنامه به موفقیت دست پیدا میکنند.مفهوم شکست در برنامه ها همان اشکالات و نقایص هستند که قابل مرتفع شدن هستند.