برچسب: مدل آبشاری چیست؟

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

مدل آبشاری

مدل ٓابشاری یک مدل ترتیبی توسعه و تولید نرم‌افزار است و در آن مراحل تولید به شکل یک جریان مداوم متمایل به سمت پایین است.