برچسب: تست دود و تست سنیتی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

Smoke Testing VS Sanity Testing: تفاوت

۱- تست دود بر روی ساختار (Build) اولیه ی محصول انجام می شود.
۲-  ساختار (Build) نرم افزار برای آزمایش در این نوع تست می تواند پایدار یا ناپایدار باشد.