برچسب: اصول_تست

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

اصول تست نرم افزار (مقدمه)

به دست آوردن نتایج بهینه هنگام انجام تست نرم افزار بدون انحراف از هدف مد نظر، بسیار مهم است.